Inwestycje przedsiębiorstw w ramach ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego – województwo zachodniopomorskie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego ogłosiła konkurs w ramach działania 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego

Data naboru wniosków od 02.03.2017 do 05.05.2017

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.8 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP realizującym inwestycje na obszarze dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, tj.:

 1. a) mikroprzedsiębiorstwom,
 2. b) małym przedsiębiorstwom,
 3. c) średnim przedsiębiorstwom

w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów polegających na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, prowadzące do:
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
 1. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 2. W ramach Działania 1.8 premiowane będą przedsięwzięcia, które w jak największym stopniu przyczynią się do realizacji Strategii ZIT Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Źródło