Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „WoodINN” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R

NCBIR ogłosiło konkurs w ramach działania 1.2„Sektorowe programy B+R” – WoodINN

Termin składania wniosków: od 14 marca do 28 kwietnia 2017 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

  • przedsiębiorcy
  • konsorcja przedsiębiorstw  (składające  się  wyłącznie  z  przedsiębiorców),w  których  skład wchodzi  co  najmniej  dwóch  przedsiębiorców

Na co można dostać dofinansowanie

Dofinansowanie   udzielane jest   na   realizację  projektów, które  obejmują  badania  przemysłowe i eksperymentalne prace  rozwojowe  albo eksperymentalne prace  rozwojowe. Projekt  dofinansowany w ramach  konkursu  musi  dotyczyć  wyłącznie  jednego  z  tematów  wymienionych  w  Zakresie tematycznym konkursu.

(http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/woodinn_1/woodinn_zakres_tematyczny_zalacznik_do_rpk_v3.docx)

Wysokość wsparcia

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 500 000 PLN.
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 12 000 000 PLN.

Poziom  dofinansowania  na  realizację  poszczególnych  kategorii  prac  B+R  w  ramach  projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW. Dopuszcza się zwiększenie intensywności  pomocy  publicznej  w  związku  z  realizacją  projektu  w  ramach  tzw.  skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  MNiSW) albo z  uwagi  na  zobowiązanie  do  szerokiego rozpowszechniania wyników projektu (o którym mowa w § 14 ust.1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW).

Źródło