Produkcja energii z OZE w MŚP – województwo lubelskie

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła konkurs w ramach działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Data naboru wniosków od 28.02.2017 do 31.05.2017

Kto może składać wnioski?

– Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

– Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

1.Budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

2.Budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.

3.Budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowę przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).

4.Budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagającą przesyłania jej na duże odległości.

5.Poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

Intensywność pomocy:

  • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%
  • Średnie przedsiębiorstwa: 70%
  • Duże przedsiębiorstwa: 60%

Źródło