Rozwój e-zdrowia – województwo łódzkie

Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Wnioski można składać w terminie od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 26 maja 2017 r. (w godz. 08:00-15:00).

Typy projektów

Rozwój e-zdrowia:

−budowa, przebudowa lub zakup systemów teleinformatycznych służących rozwojowi usług medycznych umożliwiających m.in.:

 • wdrażanie nowych i modernizację posiadanych systemów teleinformatycznych
 • zapewnienie  stałego  dostępu  do  informacji  o  pacjentach  (w  tym  tworzenie  aplikacji dedykowanych pacjentom)
 • usprawnienie systemów teleinformatycznych przekazywania danych pomiędzy jednostkami placówek medycznych

W zakresie realizacji ww. typów projektów obowiązują następujące limity wydatków:

 • wydatki na infrastrukturę informatyczną, w tym również zakup komputerów –do wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych
 • wydatki  związane  z  budową,  rozbudową,  przebudową  lub  adaptacją pomieszczeń  będą kwalifikowalne do wysokości 10% wydatków kwalifikowanych,
 • wydatki związane z dzierżawą pomieszczeń będą kwalifikowalne do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych
 • wydatki   poniesione   na   przygotowanie   projektu  będą  kwalifikowalne   do wysokości  3,5% wydatków kwalifikowalnych
 • wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych –łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tys. PLN. Kwota ta jest traktowana jako średnia miesięczna z całego okresu realizacji projektu, który liczony jest od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do dnia rzeczowego zakończenia projektu
 • wniesienie wkładu niepieniężnego do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych

Inwestowanie w zasoby sprzętowe jednostki objętej wsparciem, tj. w tzw. „infrastrukturę informatyczną”  będzie  możliwe  jedynie,  o  ile  warunkować  to  będzie  realizację  celów projektu, a przeprowadzona analiza wykaże niedostępność zasobów w ramach administracji publicznej.

 

Podmioty mogące brać udział w konkursie

 • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • organy  administracji  rządowej  oraz  ich  jednostki    podległe  (wyłącznie  w sytuacji, w której projekt nie będzie miał zasięgu krajowego)
 • instytucje kultury
 • szkoły wyższe
 • jednostki naukowe
 • archiwa państwowe
 • podmioty  lecznicze,  w  rozumieniu  art.  4  ust.  1  ustawy  z  dnia  15  kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
 • organizacje pozarządowe

Dofinansowanie

 • w przypadku pomocy deminimis do 85% (można otrzymać maksymalnie 200  tys. EUR w 3 lata)
 • w przypadku pomocy inwestycyjnej:
  • 35% duże przedsiębiorstwa
  • 45% średnie przedsiębiorstwa
  • 55% mikro i małe przedsiębiorstwa

Źródło