Rozwój produktów i usług w MŚP (konkurs dla rzemieślników) – województwo dolnośląskie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ogłosił konkurs w ramach Poddziałania 1.5.1„Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP- unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.

Data naboru wniosków 05.09.2017 – 07.12.2017

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy- rzemieślnicy.

Wsparcie udzielane będzie mikroprzedsiębiorcom –  osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), w tym wspólnicy spółki cywilnej oraz dodatkowo spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do  rozporządzenia  Komisji (UE) nr 651/2014  z dn. 17 czerwca  2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne  z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 107  i 108 Traktatu [GBER].

W/w. osoby fizyczne, muszą być jednocześnie rzemieślnikami – zgodnie z USTAWĄ z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

– unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowychlub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.

Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN

Poziom dofinansowania dla beneficjentów do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Źródło