Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw – województwo dolnośląskie

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca/Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania .2.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw – konkurs ZIT WrOF

Data naboru wniosków od 02.01.2017 do 02.03.2017

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

 • laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
 • centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,  będących jednostkami  organizacyjnymi  lub wyodrębnionymi  organizacyjnie jednostkami  rozpoczynającymi  lub rozwijającymi  działalność,  której głównym  zadaniem  jest  prowadzenie badań  naukowych  i prac  rozwojowych w wydzielonych  i przystosowanych  do tego  typu  działalności  pomieszczeniach przy  wykorzystaniu  infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu. Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach cross-financingu).

Projekty realizowane mogą być przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

Preferencję uzyskają projekty:

 • których elementem  będzie  stworzenie etatów badawczych;
 • realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;
 • realizowane w ramach  partnerstwa przedsiębiorstw;
 • projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące  współpracę z MŚP, NGO  i instytucjami  badawczymi  – w przypadku dużych firm.

Pomoc będzie przyznawana na dowolną formę inwestycji początkowej.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 • Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni  oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
 • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi

Zasady finansowania projektu

 • Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 12.000.000 PLN;

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

 • dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 • dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 • dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Źródło