Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – województwo dolnośląskie

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca/Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2.2 A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – konkurs ZIT WrOF

Data naboru wniosków od 02.01.2017 do 02.03.2017

Kto może składać wnioski?

 • Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni, konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
 • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpoczą ć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na:

prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych)

Projekty badawcze przedsiębiorstw mające służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie całego procesu  powstania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

 • prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),
 • opracowaniu linii pilotażowych,
 • opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
 • ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

 1. b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.

Beneficjenci mogą ponosić wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie:

 • tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej[2]. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

Preferencję uzyskają projekty:

 • których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;
 • realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;
 • realizowane w ramach partnerstw przedsiębiorstw;
 • projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub  przewidujące  współpracę  z MŚP, NGO  i instytucjami  badawczymi  –w przypadku dużych firm.

Wartość projektów

 • Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN;
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 300 000 PLN;

Dofinansowanie

Koszty dotyczące badań przemysłowych:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70%;
 • Średnie przedsiębiorstwa: 60%;
 • Duże przedsiębiorstwa: 50%.

Koszty dotyczące prac rozwojowych:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 45%;
 • Średnie przedsiębiorstwa: 35%;
 • Duże przedsiębiorstwa: 25%.

Maksymalna  intensywność  pomocy  udzielanej  na  badania  przemysłowe i prace rozwojowe może wzrosnąć o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż  do  poziomu  80%  jeżeli  zostanie  spełniony  co  najmniej  jeden z poniższych warunków:

a)projekt zakłada efektywną współpracę:

 • między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany    w    co    najmniej dwóch  państwach  członkowskich  lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub
 • między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;

b) wyniki projektu są  szeroko  rozpowszechniane  podczas  konferencji,  za pośrednictwem  publikacji,  ogólnodostępnych  baz  bądź  oprogramowania bezpłatnego lub otwartego

Źródło