Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – konkurs dedykowany elektromobilności.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs nr 2 w 2017r. na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” konkurs dedykowany elektromobilności.

Data naboru wniosków od 13.03.2017 do 26.04.2017

Kto może składać wnioski?

  • Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów w zakresie elektromobilności dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).Dofinansowanie może być przyznane na projekty dotyczące wdrożenia prac badawczo-rozwojowych odnoszących się do co najmniej jednego z następujących typów projektów:

1)    projekty dotyczące aspektów technicznych, specyficznych dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych,

2)    projekty dotyczące infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji z siecią elektroenergetyczną,

3)    projekty dotyczące technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych,

4)    projekty dotyczące utylizacji i recyclingu komponentów ładowania i magazynowania energii (produkty zaprojektowane zgodnie z zasadą cradle to cradle).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym: na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł, na usługi doradcze: 500 000 zł.

Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

1)            35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,

2)            45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Źródło