Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z OZE – województwo kujawsko-pomorskie

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Instalacje OZE służące do produkcji energii cieplnej (konkurs Nr RPKP. 03.01.00-IZ.00-04-102/17).

Termin składania wniosków od 2017-06-30 do 2017-08-31

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

  1. a) Przedsiębiorstwo;
  2. b) Jednostkę samorządu terytorialnego;
  3. c) Związek jednostek samorządu terytorialnego;
  4. d) Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
  5. e) Samorządową jednostkę organizacyjną;
  6. f) Organ władzy, administracji rządowej;
  7. g) Państwową jednostkę organizacyjną;
  8. h) Organizację pozarządową;
  9. i) Partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

Budowy, przebudowy instalacji do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii cieplnej pochodzącej z OZE (słońca oraz biomasy i geotermalnej) wraz z podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej (elementem projektu będzie przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii)).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

Źródło